ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Mindennapi Pszichológia Kft. által kiadott kiadványok megrendelésének/előfizetésének, a létrejött megrendelések/előfizetések kezelésének, a megrendelt kiadványok kézbesítésének szabályait, valamint a kiadók és a megrendelők közötti jogviszony egyéb kérdéseit.

www.mipszi.hu internetes weboldalt (továbbiakban weboldal) a Mindennapi Pszichológia Kft. üzemelteti. A weboldal lehetővé teszi, hogy a Megrendelők az interneten is megrendelhessék a Mindennapi Pszichológia Kft. nyomtatott kiadványait. A weboldalon keresztül értékesített előfizetések és kiadványok kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Kiadó: Mindennapi Pszichológia Kft. (Székhely: 1037 Bp., Hegyoldal u. 5.; cégjegyzékszám: 01-09-380563, adószám: 29139349-2-41)

Kiadvány: a Kiadó által kiadott, az illetékes közigazgatási szerv által nyilvántartásba vett nyomtatott lapok, könyvek, évkönyvek.

Megrendelő:az a természetes vagy jogi személy, aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Kiadó részére a 3. pontban leírtak alapján.

Megrendelés:a Megrendelő részéről a Kiadó általános megrendelési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.

Előfizetés:a Megrendelő által a Kiadó valamely kiadványára vonatkozóan leadott – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó – megrendelés alapján érvényesen létrejövő, az előfizetési díj Kiadóhoz történő beérkezésével hatályba lépő határozott idejű szerződéses jogviszony. Ennek tárgya a megrendelt kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető vagy a Címzett részére.

Címzett:az a természetes vagy jogi személy, akinek részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos a Megrendelő személyével.

Terjesztő:az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi.

3. A MEGRENDELÉS MENETE

3.1. A megrendelés történhet:

 • elektronikus úton, a www.mipszi.hu vagy a megrendeles.mipszi.hu weboldalon keresztül,
 • a kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött megrendelőlap postai úton történő visszaküldésével,
 • a Kiadónál telefonon: 06-30-899-1515 (kedden és csütörtökön 9-14 óráig),
 • e-mailben: laprendeles@mipszi.hu

3.2. Megrendelő a weboldalon található megrendelőfelület kitöltésével (Magazin – Online megrendelés menüpont) és elküldésével kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Megrendelő a megrendelőfelület kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a Megrendelő személyes vagy céges adatait – csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.

Az „Elküld” gomb megnyomásával a Megrendelő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.3. A megrendelés minimális tartalma:

 • az előfizetni/megrendelni kívánt kiadvány(ok) neve, példányszáma
 • Megrendelő neve (név vagy cégnév), e-mail címe és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése)
 • Címzett neve és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben eltér a Megrendelő nevétől és postacímétől;
 • fizetési mód megjelölése a jelen ÁSZF 6.1 pontja szerint.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes megrendelésnek.

3.4. A megrendelés véglegesítése

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a választott fizeétsi mód függvényében átirányításra kerül az online fizetési felületre, vagy elektronikus levelet kap a következő tartalommal:

 • online fizetési mód választása esetén átirányításra kerül az ÁSZF 6.1. pontja szerinti tranzakciós felületre,
 • átutalásos és csekkes fizetési mód esetén fizetési instrukciókat, a Kiadó bankszámlaszámát és a megrendelés azonosítóját.

 

 • az előfizetni/megrendelni kívánt kiadvány(ok) nevét, példányszámát,
 • a választott fizetési módot és a fizetendő összeget,
 • Megrendelő adatait (név, cím)
 • a számlázási és postázási adatokat, amennyiben eltérnek a Megrendelő adataitól
 • a megrendelés állapotának nyomon követésére szolgáló linket – a személyes fiókján keresztül,
 • átutalásos fizetési mód esetén a Kiadó bankszámlaszámát és a megrendelés azonosítóját.

A meg nem erősített megrendelések 5 nap után automatikusan törlődnek a rendszerből.

Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a weboldal impresszumában szereplő elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Megrendelő más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott e-mail címmel kapcsolatos esetleges változások miatt a Megrendelőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben:

 • a változásról a Megrendelő a Kiadót nem tájékoztatta,
 • a tájékoztatás nem megfelelő időben vagy tartalommal történt.

3.5. A megrendelés interneten kötött, nem aláírt szerződésnek minősül, mely a megrendeléssel és a visszaigazolással érvényesen létrejön. A szerződés nyelve a magyar, a benne szereplő árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák. A szerződés akkor lép hatályba, ha a visszaigazolásban szereplő fizetendő összeg beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó, illetve képviselője részére készpénzben megfizetésre kerül. Amennyiben a Kiadó bankszámlájára nem beazonosítható befizetés érkezik, és a befizető nem jelentkezik a Kiadónál:

 • átutalásos fizetési mód esetén 30 nap után visszautalásra kerül a befizetett összeg,
 • bankkártyás és csekkes fizetési mód esetén a szükséges adatok hiányában nem áll módunkban a befizetett összeg visszafizetése.

A Kiadó a megrendelt kiadvány(oka)t a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – Terjesztő igénybevételével – levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kézbesíti a Megrendelő által megjelölt címre.

3.6. Megrendelő a megrendelői jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

a) Kiadó a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, valamint a Megrendelő által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a megrendeléssel összefüggésben:

 • kiadvány(ok) megrendelése esetén a megrendelés időpontját követő második naptári év utolsó napjáig, illetve a jogszabályok által előírt ideig kezeli, adatbázisban tárolja, nyilvántartja a Megrendelő kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában,
 • előfizetés megrendelése esetén a megrendelés időpontjától kezdődően az előfizetési jogviszony fennállása alatt, továbbá – az előfizetési jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő második naptári év utolsó napjáig, illetve a jogszabályok által előírt ideig kezeli, adatbázisban tárolja, nyilvántartja.

b) Kiadó a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, megrendelt kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, fizetési mód) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (kulcs, kapukód beszerzése) biztosítása érdekében a Megrendelőt megkeressék;

c) Kiadó az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.

4. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

a) a határozott idejű előfizetés lejártát követően, amennyiben a Megrendelő nem ad le újabb megrendelést a Kiadó egyetlen kiadványára sem, a megrendelés időpontját követő második naptári év utolsó napján;
b) a Megrendelő elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett kiadvány kézbesítésével;
c) a Megrendelő jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett kiadvány kézbesítésével;
d) a Megrendelő Kiadó részére írásban előterjesztett, az előfizetési jogviszony megszüntetésére irányuló írásban benyújtott felmondásával;
e) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal.

5FIZETÉSI MÓDOK

5.1. A weboldalon keresztül történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek:

a) készpénz-átutalási megbízás (csekk),
b) átutalás folyószámláról,
c) a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével.

5.2. Személyesen történő megrendelés esetén készpénzzel lehet fizetni a Kiadó ideiglenes kihelyezett standjain, illetve a Kiadó által megjelölt más helyszíneken.

5.3.Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.4. A Kiadó a megrendeléskor megadott számlázási adatokra állítja ki számlát.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. A megrendelések feldolgozása és a kiadványok postázása hétköznapokon történik. A megrendelés visszaigazolásában szereplő linkre kattintva nyomon követhető a megrendelés állapota.

A Kiadó megbízásából eljáró Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Terjesztő) a megrendelt/előfizetett kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A kiadványokat becsomagolva, névvel és címmel ellátva juttatja el a Megrendelőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez. A kézbesítés a megrendelt kiadványok súlyától függően levélszekrény útján levélként, nagyobb súlyú és terjedelmű megrendelés esetén csomagként történik. A kiadványok súlya alapján felszámolt postaköltségeket a Magyar Posta Zrt. tarifatáblázata tartalmazza, melyről a www.posta.hu weboldalon lehet tájékozódni.

Kiadónak nem áll módjában a kézbesítéssel kapcsolatban információt eljuttatni Terjesztő részére, a kézbesítőkkel nem áll kapcsolatban. Terjesztő kiszállítás előtt nem telefonál, levélszekrény útján nem kézbesíthető csomag vagy ajánlott küldemény sikertelen kézbesítése esetén azonban értesítést hagy. Amennyiben a Megrendelő nem veszi át az általa már kifizetett küldeményt, és az visszaérkezik a Kiadóhoz, egyszeri alkalommal van lehetőség a küldemény újrapostázására. Ez esetben a Kiadó felkeresi a Megrendelőt, és kérésére – az ismételt kézbesítés postaköltségének átutalással történő kiegyenlítését követően – ismételten postára adja a küldeményt.

6.2. A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles elhelyezni:

a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön;
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál;
d) egyéb esetben a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen.

Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani. A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem a Terjesztő nem vállal felelősséget a kiadvány kézbesítéséért és a Megrendelő nem jogosult lappótlásra.

A levélszekrényeket el kell látni a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Terjesztő számára, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

A fentiekben meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem a Terjesztő nem vállal felelősséget.

6.3. A Terjesztő határozza meg a kézbesítési napokon belüli kézbesítés időpontját. A kézbesítés időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Terjesztő, a Magyar Posta Zrt. weboldalán: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

7. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

A Kiadó a Megrendelővel vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – Címzettel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kiadó ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, továbbítja a Terjesztő felé.

A reklamációt az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni a Kiadó felé:

a) telefonon: +36-30-899-1515 (kedden és csütörtökön 9-14 óráig);
b) e-mailben: ugyfelszolgalat@mipszi.hu
c) a Kiadónak címzett levélben: Mindennapi Pszichológia Kft., 1037 Bp., Hegyoldal u.5.

A Kiadónál bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint a Megrendelő tájékoztatást kap.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Jelen ÁSZF 2021.03.01. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.

Az ÁSZF Megrendelővel való megismertetéséről a Kiadó weboldal útján gondoskodik.

Kiadó fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Kiadó a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a weboldalon. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) a Megrendelő a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja.

8.2. A személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója rögzíti, ami a www.mipszi.hu weboldalláblécének Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.

© 2021 MiPszi – Minden jog fenntartva. Készítette: weband

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre!